1. Algemeen:

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enigste die wij aanvaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden op alle verkopen, in de winkel of via internet. De voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de klant bij een bestelling te plaatsen of een overeenkomst te sluiten door een bestelbon, offerte of factuur. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben zonder voorbehoud.

2. Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden:

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, Reprobel, Recupel, Auvibel en Debat bijdrage. In deze prijzen zitten geen, transport-, montage- of installatiekosten.  Deze offertes blijven steeds 7 dagen geldig. Dream PC vraagt een voorschot bij de bestelling alvorens de producten of diensten uit te voeren.
Indien de factuur niet betaald is binnen de vermelde betalingstermijn, is een verwijlinterest van 15% per jaar van rechtswege en zonder in gebrekenstalling verschuldigd aan Dream PC. Alle extra kosten zullen boven op de verschuldigde bedragen geteld worden, zoals de kosten van communicatie en kosten en erelonen van de advocaten en gerechtsdeurwaarders.
Buitenlandse BTW-plichtige klanten dienen dit steeds op voorhand te melden en een bewijs van BTW nummer mee te brengen vooraleer er een intracommunautaire factuur wordt opgemaakt. Indien het geen buurland betreft, word een factuur met BTW opgemaakt, na het opsturen van de exportpapieren word een credit nota opgemaakt en de BTW teruggestort naar de rekenng van de klant. Op deze regel kunnen in bepaalde gevallen uitzonderingen gemaakt worden (schepen, rederijen,...

3. Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, shops, website’s en folders, gelden slechts bij benadering.

4. Aanbod en bestellingen:

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding van het tegendeel zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend en gelden zolang de voorraad in ons magazijn of bij de fabrikant strekt.

5. Leveringstermijn en leveringsvoorwaarden:

De leveringstermijn, indien vermeld, dienen als aanduiding en zijn geen voorwaarde van de verkoop. Deze leveringstermijn wordt slecht indicatief aangeduid.

6. Eigendomsvoorbehoud:

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van Dream PC tot gehele betaling van de factuur. In geval van niet tijdige betaling heeft Dream PC het recht om de geleverde producten bij de klant terug te halen, ook indien deze reeds geïnstalleerd zijn. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

7. Aansprakelijkheid:

Dream PC staat niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt werd door een defect van goederen vanaf de levering. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal Dream PC aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, behoudens door de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze voorziene omstandigheden.

8. Garantie:

Op de meeste goederen geeft Dream PC een zogenaamde 'carry-in' garantie op fabricage en materiaalfouten.
Uitzonderingen hierop zijn laptops, notebooks, printers, harde schijven en anders vermelde producten op de factuur. Tevens is er geen garantie op verbruiksmaterialen zoals inkt, papier e.d.
Op Dream Inkt is een beperkte garantie, deze garantie houd in dat er binnen de 5 werkdagen met een niet werkend patroon dient aangeboden te worden voor garantie.
Op software is er geen garantie, alsmede ook niet op verlies van gegevens.
De garantieperiode is op de meeste producten 2 jaar. Op sommige producten of onderdelen hiervan worden afwijkende garantievoorwaarden gegeven:

  • Producten met een waarde onder de 30 € : 3 maanden garantie;
  • Batterijen en opladers: 6 maanden garantie;
  • Software: geen garantie.

Indien er toch een afwijkende garantie is, zal dit buiten de hierboven genoemde, vermeld worden op de factuur.
Defecte producten dienen steeds volledig te zijn. Dit wil zeggen, de originele verpakking, alle toebehoren en de originele factuur. Indien het defecte product niet volledig is, behoud Dream PC het recht om de garantie te weigeren. De garantietermijn is vastgelegd en wordt niet verlengt bij een defect toestel.
Wanneer het product defect is door ondeskundig gebruik, blikseminslag, vocht, foute montage of andere oorzaken waar Dream PC geen invloed op heeft, vervalt de garantie.
Indien er een andere garantie is dan 'carry-in' kan de klant zelf contact opnemen met de fabrikant voor een snelle vervanging of reparatie van het product. Indien de klant verkiest het product toch bij Dream PC binnen te brengen voor garantie, kan de termijn voor herstelling binnen de garantie langer zijn dan bij de fabrikant zelf.
Er wordt steeds getracht om in garantie het defecte product zo snel mogelijk terug werkend bij de klant te voorzien, mits wij afhankelijk zijn hieromtrent van derden hebben wij hier geen invloed op. Op maat geschreven software en softwareprogramma's vallen niet onder de garantie en kan niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.

9. Klachten:

Een klacht dient duidelijk te zijn. Bij ontvangst van de producten dient de klant , binnen de 8 kalenderdagen, de producten te inspecteren op gebreken en non-conformiteit. Indien er een klacht is dienen deze schriftelijk of via mail kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 kalenderdagen. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op herinvoering van de opdracht.

10. Bedenktijd:

Het is wettelijk geregeld, na ontvangst van producten die via internet zijn gekocht, de klant een bedenktijd heeft van 14 werkdagen. Dit geeft de klant recht op de verkoopverplichting zonder rede op te zeggen en de producten op kosten van de klant terug te bezorgen aan Dream PC.
Dit recht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Consument zijn;
  • Niet op maat vervaardigd producten;
  • Speciaal besteld zijn voor de klant mits er geen voorraad van wordt aangelegd;
  • Geen geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten;
  • De verzegeling van het product mag niet verbroken zijn.

Als de klant het product reeds betaald heeft, zal het bedrag teruggestort worden op een door de klant opgegeven IBAN nummer, na ontvangst van het product, binnen de 30 werkdagen.

11. Privacy:

Alle persoonlijke gegevens van de klant die door ons worden opgeslagen in onze database, worden niet misbruikt voor andere doeleinden. Deze worden ook niet verkocht aan derde partijen. Indien de klant inzicht wil in zijn dossier kan hij dit door eenvoudig dit te vragen. Indien er persoonlijke gegevens gewijzigd zijn, kan de klant deze door een simpele vraag laten wijzigen. Als de klant zijn gegevens wil laten wissen uit onze database, kan dit door een verzoek via brief of mail in te dienen bij Dream PC.

12. Handelsmerk:

De fabriek - of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Dream PC afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

13. Herstellingen:

Dream PC voert ook herstellingen uit aan computers, laptops, e.d. Hiervoor wordt er steeds aan de klant de nodige gegevens gevraagd.
De klant krijgt steeds een herstelbon mee bij het afgeven van zijn de herstellen product. Op deze herstelbon staat steeds een herstelbon nummer voor de verdere communicatie. Dit document dient afgegeven te worden bij het afhalen van het herstelde product.
De klant heeft dan 3 maanden de tijd om zijn product op te komen halen. Indien zonder verwittiging van de klant, deze termijn word overschreven, en Dream PC nog 1 maal contact heeft gehad met de klant, zal het product automatisch eigendom worden van Dream PC zonder recht op terugeising of schadevergoeding van de klant.
Dream PC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens, de klant dient zelf te voorzien voor een backup.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank.:

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit desbetreffende overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

15. Wijzigingen:

Dream PC behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op te hoogte te brengen en zonder enige mogelijkheid voor de klant gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen in onze verkoopsvoorwaarden hebben voorgedaan.